ĐỀ LUYỆN THI TOÁN 2024 (CẬP NHẬT HÀNG NGÀY)

3000 câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12 năm 2020 PDF link google driver

 3000 câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12 có đáp án năm 2020 PDF link google driver

 2000 câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12 có đáp án năm 2020 PDF link google driverBài : 1

Tái bản ADN ở sinh vật nhân chuẩn có sự phân biệt với tái bản ADN ở Ecoli là:

1. Chiều tái bản ;

2. Hệ enzim tái bản;

3. Nguyên liệu tái bản;

4. Số lượng đơn vị tái bản;

5. Nguyên tắc tái bản.

Câu trả lời đúng là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 1, 2

B. 2,3

C. 2, 4

D. 3, 5

Bài : 2

Muốn phân biệt sự di truyền liên kết hoàn toàn với di truyền đa hiệu người ta sử dụng phưong pháp:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Lai phân tích;

B. Dùng phương pháp đột biến;

C. Cho trao đổi chéo;

D. C và B

Bài : 3

Phép lai sau đây không phải lai phân tích là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. P: AA x Aa

B. AaBb x AABB

C. P: Dd x Dd

D. Cả ba phép lai trên

DOWNLOAD LINK GOOGLE DRIVER

Post a Comment

Previous Post Next Post

About