Saturday, September 26, 2020

 Sách hóa học 12 nâng cao 2020 PDF link google driver

Bao gồm các chương như sau:

Chương I: ESTE - LIPIT

Chương II: CACBOHIDRAT

Chương III: AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN

Chương IV: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Chương V: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Chương VI: KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM

Chương VII: CROM - SẮT - ĐỒNG

Chương VIII: PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ, CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH.

Chương IX: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG
0 Post a Comment: