Saturday, September 26, 2020

Tải sách pdf 400 bài toán nâng cao vật lý 10 năm 2020  link google

Tải sách pdf 400 bài toán nâng cao vật lý 10 năm 2020 link google

 Tải sách pdf 400 bài toán nâng cao vật lý 10 Trần Trọng Hưng 2020 link google

Sách gồm các phần như sau:

1. Động học

2. Động lực học

3. Tĩnh học

4. Các định luật bảo toàn trong cơ học

5. Vật lí phân tử và nhiệt học

Ôn tập


DOWNLOAD LINK GOOGLE DRIVER

0 Post a Comment: