ta.png

Tổng hợp 499 câu hỏi bài tập hóa học vận dụng cao thầy Phạm Thắng 2021

 Tổng hợp 499 câu hỏi bài tập hóa học vận dụng cao thầy Phạm Thắng

Luyện thi THPT hóa học 2021

Luyện thi Đại học hóa học 2021
Câu 1: Điện phân 500 ml dung dịch X gồm CuSO4 và NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp bằng dòng điện một chiều có cường độ I = 10A. Sau 19 phút 18 giây thì ngừng điện phân, thu được dung
dịch Y có khối lượng giảm 6,78 gam so với lượng dung dịch X đem điện phân. Sục từ từ khí H2S
vào dung dịch Y đến khi lượng kết tủa tạo ra lớn nhất thì ngừng sục khí, thu được 500 ml dung
dịch Z có pH = 1,0. Nồng độ mol NaCl trong dung dịch X có giá trị gần nhất là
                                                    A. 0,15. B. 0,16. C. 0,17. D. 0,18.

Câu 2: Hòa tan hết hỗn hợp X gồm Mg, Fe trong 800 ml dung dịch HNO3 1M thu được dung dịch Y chỉ chứa 52 gam muối và 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2 và N2O có tỉ khối hơi so với H2 bằng
18. Cho Y tác dụng với một lượng dư dung dịch NaOH thu được m gam kết tủa. Biết các phản
ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
                                                 A. 22,5. B. 18,2. C. 20,8. D. 16,5.Post a Comment

Previous Post Next Post

About