[PDF] 537 Câu Trắc Nghiệm Ôn Lý Thuyết Vật Lý 12


 

CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ HỌC

PHẦN I:

Câu 1 : Một hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn Fn = F0cos10πt thì xảy ra hiện

tượng cộng hưởng. Tần số dao động riêng của hệ phải là

A. 10π Hz.              B. 5π Hz.            C. 5 Hz.           D. 10 Hz.

Câu 2 : Tại cùng một nơi trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dài dao động điều hòa với chu kì 2 s,

con lắc đơn có chiều dài 2 dao động điều hòa với chu kì là


DOWNLOAD PDF

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX