ĐỀ LUYỆN THI TOÁN 2024 (CẬP NHẬT HÀNG NGÀY)

[PDF] 537 Câu Trắc Nghiệm Ôn Lý Thuyết Vật Lý 12


 

CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ HỌC

PHẦN I:

Câu 1 : Một hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn Fn = F0cos10πt thì xảy ra hiện

tượng cộng hưởng. Tần số dao động riêng của hệ phải là

A. 10π Hz.              B. 5π Hz.            C. 5 Hz.           D. 10 Hz.

Câu 2 : Tại cùng một nơi trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dài dao động điều hòa với chu kì 2 s,

con lắc đơn có chiều dài 2 dao động điều hòa với chu kì là


DOWNLOAD PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post

About