[PDF] Trắc nghiệm lý thuyết + Bài tập ESTE - LIPIT

 [PDF] Trắc nghiệm lý thuyết + Bài tập ESTE - LIPITDẠNG 1. TÍNH CHẤT VẬT LÝ - ỨNG DỤNG – KIẾN THỨC CHUNG

Câu 1: Propyl fomat được điều chế từ

A. axit fomic và ancol metylic. B. axit fomic và ancol propylic.

C. axit axetic và ancol propylic. D. axit propionic và ancol metylic.

Câu 2: Phản ứng giữa axit với ancol tạo este, được gọi là

A. phản ứng trung hòa. B. phản ứng este hóa. C. phản ứng ngưng tụ. D. phản ứng kết hợp.

Câu 3: Phản ứng đặc trưng của este là phản ứng

A. nitro hóa. B. ete hóa. C. vô cơ hóa. D. xà phòng hóa.

Câu 4: Đặc điểm của phản ứng este hóa là

A. phản ứng một chiều, cần đun nóng.

B. phản ứng hoàn toàn, cần đun nóng, có H2SO4 đặc xúc tác.

C. phản ứng thuận nghịch, cần đun nóng, có H2SO4 đặc xúc tác.

D. phản ứng thuận nghịch, cần đun nóng, H2SO4 loãng xúc tác.

DOWNLOAD PDF FULL

Post a Comment

Previous Post Next Post

About