ĐỀ LUYỆN THI TOÁN 2024 (CẬP NHẬT HÀNG NGÀY)

931 Trang Tổng hợp bộ đề phân tích cảm nhận văn học

931 Trang Tổng hợp bộ đề phân tích cảm nhận văn học

BỘ ĐỀ PHÂN TÍCH/ CẢM NHẬN ĐOẠN THƠ, ĐOẠN VĂN

(BÁM SÁT ĐỀ MINH HỌA 2021)

Bộ đề được tuyển chọn bởi GV Thu Trang

Các đoạn trích đáng lƣu ý :

1. Tây tiến ( đoạn 1-2-3) (2019 đề thi, đề dự phòng , đoạn 3 )

2. Việt Bắc

Đoạn :Mình đi có nhớ những ngày...mái đình cây đa

Đoạn : ta với mình mình với ta...đều đều suối xa.

Đoạn bức tranh tứ bình : ta về mình có nhớ ta... thủy chung

Đoạn Việt Bắc ra quân: Những đường VB của ta...Đèo De núi hồng

2020 HS vùng dịch Cô vit ( Đà Nẵng ) thi oạn : Nhớ khi giặc đến giặc lùng... đèo De núi

Hồng.............DOWNLOAD PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post

About