931 Trang Tổng hợp bộ đề phân tích cảm nhận văn học

931 Trang Tổng hợp bộ đề phân tích cảm nhận văn học

BỘ ĐỀ PHÂN TÍCH/ CẢM NHẬN ĐOẠN THƠ, ĐOẠN VĂN

(BÁM SÁT ĐỀ MINH HỌA 2021)

Bộ đề được tuyển chọn bởi GV Thu Trang

Các đoạn trích đáng lƣu ý :

1. Tây tiến ( đoạn 1-2-3) (2019 đề thi, đề dự phòng , đoạn 3 )

2. Việt Bắc

Đoạn :Mình đi có nhớ những ngày...mái đình cây đa

Đoạn : ta với mình mình với ta...đều đều suối xa.

Đoạn bức tranh tứ bình : ta về mình có nhớ ta... thủy chung

Đoạn Việt Bắc ra quân: Những đường VB của ta...Đèo De núi hồng

2020 HS vùng dịch Cô vit ( Đà Nẵng ) thi oạn : Nhớ khi giặc đến giặc lùng... đèo De núi

Hồng.............DOWNLOAD PDF

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn