[FULL PDF] Trắc Nghiệm Dự Đoán - Bám Sát Đề Thi Vật Lý 2021 có giải chi tiết

 [FULL PDF] Trắc Nghiệm Dự Đoán - Bám Sát Đề Thi 2021 có giải chi tiết


CHƯƠNG 1 : DAO ĐỘNG CƠ

Câu 1. Động năng của dao động điều hoà
A. Biến đổi theo thời gian dưới dạng hàm số sin.
B. Biến đổi tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ T/2.
C. Biến đổi tuần hoàn với chu kỳ T.
D. Không biến đổi theo thời gian.
Câu 2. Cho biết gia tốc của sự rơi tự do ở mặt trăng nhỏ hơn trên trái đất 6 lần. Chu kỳ của con lắc
thay đổi thế nào khi đưa con lắc từ trái đất lên mặt trăng:
A. Tăng 6 lần
B. Tăng √6 lần
C. Giảm 6 lần
D. Giảm √6 lần
.....

DOWNLOAD PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post

About