[PDF] 1050 câu trắc nghiệm địa lí 12 THPT theo chủ đề (Kèm đáp án)

[PDF] 1050 câu trắc nghiệm địa lí 12 THPT theo chủ đề (Kèm đáp án)


Chủ đề 1. VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP
Câu 1. Xu thế lớn tác động đến nền kinh tế - xã hội nước ta trong thời đại ngày nay là
A. phát triển nền kinh tế trí thức.
B. đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
C. phát triển công nghệ cao.
D. toàn cầu hoá và khu vực hoá nền kinh tế.
Câu 2. WTO là tên viết tắt của tổ chức
A. Thương mại thế giới.
B. Quỹ tiền tệ quốc tế.
C. Khu vực mậu dịch tự do châu Á.
D. Diễn đàn hợp tác các kinh tế châu Á -Thái Bình Dương
Câu 3. Công cuộc Đổi mới của nước ta không diễn ra theo xu thế nào sau đây
A. Phát triển nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa.
B. Dân chủ hoá đời sống kinh tế - xã hội.
C. Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN.
D. Tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới.
Câu 4. Những đổi mới đầu tiên ở nước ta được thực hiện trong lĩnh vực
A. sản xuất nông nghiệp. B. sản xuất công nghiệp.
C. giao thông vận tải. D. thông tin liên lạc.
Câu 5. Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN vào thời gian là
A. ngày 28 tháng 7 năm 1995. B. ngày 27 tháng 8 năm 1995.
C. ngày 27 tháng 8 năm 1997. D. Ngày 30 tháng 4 năm 1999.
Câu 6. Khi tham gia Tổ chức thương mại thế giới, Việt Nam là thành viên thứ
A. 148. B. 149.
C. 150. D. 151.
Câu 7. Công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế nước ta được bắt đầu từ năm
A. năm 1985 B. năm 1986
C. năm 1987 D. năm 1988