Thursday, July 8, 2021

 

[PDF] 30 Đề thi thử toán THPT 2022 có đáp ánCâu 1. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y x3 3mx2 mx 2 có hai điểm cực trị.

Câu 2. Đường cong sau là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số đã cho dưới đây

Câu 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a , SA a , SA vuông góc với mặt
đáy. Thể tích của khối chóp
S.ABCD
A. 2a3 . B. 4a3 . C. 2 3
Câu 4. Cho hàm số y x4 bx2 c có đồ thị như hình vẽ sau

Câu 5. Cho hàm số y f (x) có đạo hàm là f '(x) x 12 (3x)(x2 x 1) . Hỏi hàm số
f (x) có bao nhiêu điểm cực tiểu?
A. 1. B. 3. C. 0 . D. 2 .
Câu 6. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào Sai?
A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
B. Nếu đường thẳng a và mặt phẳng (P) cùng vuông góc với một mặt phẳng thì a song song với
(
P) hoặc a nằm trong (P) .
C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.
D. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.
Câu 7. Nhóm có 7 học sinh, cần chọn 3 học sinh bất kỳ vào đội văn nghệ . Số cách chọn là:
A.
P3 . B. C73 . C. A73 . D. P7 .
Câu 8. Cho hàm số y f xliên tục trên và có bảng biến thiên như sau
Hỏi phương trình 1
  2 0
2
f x   có bao nhiêu nghiệm phân biệt
A. 2 . B. 3. C. 1. D. 4 .
Câu 9. Hàm số y x3 3x2 2 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
Câu 10. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 2
x x

Câu 14.
Hộp đựng 3 bi xanh, 2 bi đỏ, 3 bi vàng. Tính xác suất để chọn được 4 bi đủ 3 màu là:

Câu 15. Hình bát diện đều có bao nhiêu mặt?
A. 6 . B. 9. C. 4 . D. 8.
Câu 16. Cho hình chóp S.ABC SA ABC, SA 2a . Tam giác ABC vuông tại B , AB a ,
BC a 3 . Tính cosin của góc tạo bởi hai mặt phẳng SBCABC.

DOWNLOAD PDF

0 Post a Comment: