ta.png

Đề thi thử môn sinh 12 THPT chọn lọc

 

Đề thi thử môn sinh 12  THPT 


Câu 1. Bằng cách nào sau đây người ta có thể tạo ra một giống cây mới chứa đặc điểm

di truyền của hai loài khác nhau?

A. Gây đột biến đa bội. B. Nuôi cấy mô.

C. Lai tế bào sinh dưỡng. D. Nuôi cấy hạt phấn.

Câu 2. Ở người, tính trạng máu khó đông do alen lặn h trên NST X qui định, alen H qui

định máu đông bình thường. Ở một gia đình có bố và mẹ đều không bị bệnh mang kiểu

gen: ♂ X H Y x ♀ X H X h . Cho biết không phát sinh đột biến mới. Nhận xét nào sau đây sai

khi nói về các con của cặp vợ chồng này?

A. Con gái có thể nhận giao tử X H hoặc X h của mẹ.

B. Con trai bị bệnh đã nhận giao tử X h của mẹ.

C. Con trai không bị bệnh đã nhận giao tử X H của bố.

D. Tất cả con gái của gia đình này đều không bị bệnh.

Câu 3. Nội dung nào sau đây đúng về thể tam bội?

A. Thể tam bội được hình thành do sự kết hợp giữa giao tử (n + 1) và n.

B. Trong tế bào sinh dưỡng, ở mỗi cặp nhiễm sắc thể đều có 3 nhiễm sắc thể.

C. Trong tế bào sinh dưỡng, chỉ có một cặp nhiễm sắc thể nào đó có 3 nhiễm sắc

thể.

D. Thể tam bội được hình thành do sự kết hợp giữa 2 giao tử 2n.


DOWNLOAD FULL

Post a Comment

Previous Post Next Post

About