Download 10 đề thi thử Hóa học 12 năm 2021 - 2022

 

Download 10 đề thi thử Hóa học 12 năm 2021 - 2022 có đáp án chi tiết


ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN HÓA LỚP 12

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Thủy phân không hoàn toàn tetra peptit X ngoài các α - amino axit còn thu được các đi peptit: Gly-Ala; Phe-Val; Ala-Phe. Cấu tạo đúng của X là

A. Ala-Val-Phe-Gly.                 B. Val-Phe-Gly-Ala.      C. Gly-Ala-Phe -Val.      D. Gly-Ala-Val-Phe.

 Câu 2. Khi trùng ngưng 13,1g axit α-aminocaproic với hiệu suất  80%, ngoài aminoaxit còn dư ta còn thu được m gam polime và 1,44 gam nước. m có giá trị là

A. 11,66g.                                 B. 10,41g.                      C. 9,04g.                         D. 9,328g.

 Câu 3. Glucozơ lên men thành ancol etylic, toàn bộ khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư tách ra 40 gam kết tủa, biết hiệu suất lên men đạt 75%. Khối lượng glucozơ cần dùng là

A. 48 g.                                     B. 40 g.                          C. 24 g.                           D. 50 g.

 Câu 4. Cho 6 gam một este của axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Tên gọi của este đó là

A. metyl axetat.                        B. propyl fomiat.            C. etyl axetat.                 D. metyl fomiat.

 Câu 5. Để chứng minh glucozơ có nhóm chức anđêhit, có thể dùng một trong ba phản ứng hóa học. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không chứng minh được nhóm chức anđehit của glucozơ?

A. Khử glucozơ bằng H2/Ni, t0.                                      B. Oxi hoá glucozơ bằng AgNO3/NH3.

C. Lên men glucozơ bằng xúc tác enzim.                       D. Oxi hoà glucozơ bằng Cu(OH)2 đun nóng.


DOWNLOAD FULL

Post a Comment

Previous Post Next Post

About