ta.png

[PDF] Download Sách Công Phá Sinh Học Tập 2 - Phạm Thị Thanh Thảo

[PDF] Download Sách Công Phá Sinh Học Tập 2 - Phạm Thị Thanh Thảo

Sách công phá sinh pdf


Phần 1: Sinh học cơ thể
Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng
A. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật
B. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật
Câu hỏi trắc nghiệm
Chương 2: Cảm ứng
A. Cảm ứng ở thực vật
B. Cảm ứng ở động vật
Câu hỏi trắc nghiệm
Chương 3: Sinh trưởng và phát triển
A. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
B. Sinh trưởng và phát triển ở động vật
Câu hỏi trắc nghiệm
Chương 4: Sinh sản
A. Sinh sản ở thực vật
B. Sinh sản ở động vật

Phần 2: Di truyền học

Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị

Chương 2: Quy luật di truyền

Chương 3: Di truyền học quần thể

Chương 4: Ứng dụng di truyền học

Chương 5: Di truyền học người

Phần 3: Tiến hóa

Chương 1: Bằng chứng tiên hóa và cơ chế tiến hóa

Phần 4: Sinh thái học

Chương 1: Cá thể và quần thể sinh vật

Chương 3: Quần xã sinh vật

Chương 4: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

Câu hỏi trắc nghiệm

DOWNLOAD PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post

About