[PDF] 1000 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử ôn thi THPT

[PDF] 1000 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử ôn thi THPT

Tác gia: Trương Ngọc Thơi

1000 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử ôn thi THPT pdf

TÓM TẮT LÝ THUYẾT LỊCH SỬ 12 PHẦN MỘT: PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI Năm học 2009 - 2010 CHƢƠNG I. Bài 1:SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945-1949) I. HỘI NGHỊ IAN -TA (2-1945) VÀ NHỮNG THỎA THUẬN CỦA BA CƢỜNG QUỐC. 1. Hoàn cảnh lịch sử: - Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra trƣớc các cƣờng quốc Đồng minh: + Việc nhanh chóng đánh bại phát xít. + Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh. + Việc phân chia thành quả chiến thắng. - Từ ngày 4 đến 11/2/1945, Mỹ (Ru dơ ven), Anh (Sớc sin), Liên Xô (Xtalin) họp hội nghị quốc tế ở I-an-ta (Liên Xô) để thỏa thuận việc giải quyết những vấn đề bức thiết sau chiến tranh và hình thành một trật tự thế giới mới. 2. Nội dung của hội nghị: - Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật. - Nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á. - Thành lập tổ chức Liên hiệp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới - Thỏa thuận việc đóng quân, giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hƣởng của các cƣờng quốc thắng trận ở châu Âu và Á: + Ở châu Âu: Liên Xô chiếm Đông Đức, Đông Âu; Mỹ, Anh, Pháp chiếm Tây Đức, Tây Âu. + Ở châu Á: * Vùng ảnh hƣởng của Liên Xô: Mông Cổ, Bắc Triều Tiên, Nam Xa-kha-lin, 4 đảo thuộc quần đảo Cu-rin; * Vùng ảnh hƣởng của Mỹ và phƣơng Tây:Nhật Bản,Nam Triều Tiên;Đông Nam Á,Nam Á, Tây Á … * Trung Quốc trở thành quốc gia thống nhất. Những quyết định của hội nghị Yalta (I-an-ta) đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, thường được gọi là ”Trật tự hai cực Ianta ”. II. SỰ THÀNH LẬP LIÊN HIỆP QUỐC. 1. Sự thành lập: Từ 25/4 đến 26/6/1945, đại biểu 50 nƣớc họp tại San Francisco (Mỹ), thông qua Hiến chƣơng thành lập tổ chức Liên hiệp quốc. Ngày 24-10-1945 đƣợc coi là ”Ngày Liên Hiệp Quốc ”. Trụ sở đặt tại NewYork (Mỹ) 2. Mục đích: - Duy trì hòa bình và an ninh thế giới. - Phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nƣớc trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc. 3. Nguyên tắc hoạt động: - Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. - Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nƣớc. - Không can thiệp vào nội bộ các nƣớc. - Giải quyết tranh chấp, xung đột quốc tế bằng phƣơng pháp hòa bình

...

DOWNLOAD PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post

About