[PDF] 650 Câu Trắc Nghiệm Luyện Thi THPT Quốc Gia Môn Toán - Bộ Câu Hỏi Từ Các Đề Bộ Giáo Dục

 [PDF] Tài Liệu Luyện Thi THPT Quốc Gia Môn Toán - Bộ Câu Hỏi Từ Các Đề Bộ Giáo Dục

Tác giả: Tiêu Phước Thừa

[PDF] Tài Liệu Luyện Thi THPT Quốc Gia Môn Toán - Bộ Câu Hỏi Từ Các Đề Bộ Giáo DụcCuốn sách '' Tài Liệu Luyện Thi THPT Quốc Gia Môn Toán 2022 (Có Đáp Án ) '' Do Tiêu Phước Thừa tổng hợp và biên soạn , tuyển chọn 650 câu trắc nghiệm có lời giải chi tiết được trích dẫn trong các đề thi THPT Quốc Gia môn toán năm 2017-2018-2019-2020-2021

650 CÂU TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN

1. Bài toán chsdng P hoc C hoc A.....................................................................................................5
2. Bài toán kết hp P, C và A ........................................................................................................................6
3. Nhthc newton............................................................................................................................................7
4.Tính xác sut bng định nghĩa.....................................................................................................................9
5. Tính xác sut bng công thc cng.........................................................................................................12
6.Tính xác sut bng công thc nhân..........................................................................................................13
7. Tính xác sut kết hp công thc nhân và cng....................................................................................13
8. Nhn din cp scng...............................................................................................................................15
9. Tìm hng tcp scng...........................................................................................................................15
10. Gii hn dãy s.........................................................................................................................................16
11. Gii hn hàm s........................................................................................................................................16
12. Bài toán tiếp tuyến ......................................................................................................................................17
13. Bài toán quãng đường vận tốc gia tốc.......................................................................................................20
14. Xét tính đơn điu da vào công thc ..................................................................................................20
15. Xét tính đơn điu da vào công thc ..................................................................................................24
16. Tìm điu kin để hàm số đơn điu.......................................................................................................32
17. ng dng tính đơn điu vào gii phương trình, hphương trình, bt phương trình...............37
18. Cc trhàm scho bi công thc.........................................................................................................52
19. Tìm cc trda vào bbt, đồ th.............................................................................................................55
20. Tìm m để hàm số đạt cc trti 1 đim x0 cho trước......................................................................65
21. Tìm m để hàm s, đồ thhàm sbc ba có cc trtha mãn điu kin.......................................67
22. Tìm m để hàm s, đồ thhàm strùng phương có cc trtha mãn đk .....................................68
23. Tìm m để hàm s, đồ thhàm scác hàm skhác có cc trtha mãn điu kin......................70
24. Giá trnhnht, Giá trln nht ca hàm strên đon.................................................................71
25. Giá trnhnht, Giá trln nht ca hàm strên khong.............................................................78
26. ng dng Giá trln nht, Giá trnhnht, toán thc tế .............................................................79
27. Bài toán xác định các đường tim cn ca hàm s(không cha tham s) hoc biết bbt, đồ th
............................................................................................................................................................................83
28. Bài toán xác định các đường tim cn ca hàm scó cha tham s.............................................90
Tuyển tập các câu hỏi trong đề thi THPT QG 2017-2018-2019
Trang
2
29. Bài toán liên quan đến đồ thhàm svà các đường tim cn ........................................................92
30. Câu hi lý thuyết vtim cn................................................................................................................92
33. Bin lun nghim phương trình...........................................................................................................102
34. Stương giao ca hai đồ th(liên quan đến ta độ giao đim)...................................................105
35. Đim đặc bit ca đồ thhàm s.........................................................................................................108
36. Lũy tha...................................................................................................................................................110
37. Tp xác định hàm slũy tha .............................................................................................................111
38. Tính giá trbiu thc cha lô-ga-rít...................................................................................................112
39. Biến đổi, rút gn, biu din biu thc cha lô-ga-rít .....................................................................113
40. So sánh các biu thc lô-ga-rít .............................................................................................................119
41. Tp xác định ca hàm smũ hàm slogarit.....................................................................................120
42. Tính đạo hàm hàm smũ, hàm slô-ga-rít .......................................................................................122
43. Kho sát sbiến thiên và đồ thca hàm smũ, lô-ga-rít............................................................124
44. Tìm giá trln nht, nhnht ca biu thc cha hàm mũ, hàm lô-ga-rít ...............................126
45. Bài toán thc tế vhs mũ, logarit.......................................................................................................127
46. Lý thuyết tng hp hàm slũy tha, mũ, lô-ga-rít.........................................................................131
47. Phương trình cơ bn .............................................................................................................................131
48. Đưa vcùng cơ s..................................................................................................................................134
49. Đặt n ph................................................................................................................................................138
50. Dùng phương pháp hàm số đánh giá ..................................................................................................142
51. Toán thc tế ............................................................................................................................................152
52. Bt phương trình cơ bn......................................................................................................................154
53. Đưa vcùng cơ s..................................................................................................................................155
54. Đặt n ph................................................................................................................................................156
55. Toán thc tế ............................................................................................................................................156
56. Sdng định nghĩa-tính cht cơ bn.................................................................................................156
57. Dùng phương pháp nguyên hàm tng phn......................................................................................163
58. Tích phân cơ bn ....................................................................................................................................164
59. Phương pháp đổi biến...........................................................................................................................169

                                                        DOWNLOAD PDF

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn