[PDF] 650 Câu Trắc Nghiệm Luyện Thi THPT Quốc Gia Môn Toán - Bộ Câu Hỏi Từ Các Đề Bộ Giáo Dục

 [PDF] Tài Liệu Luyện Thi THPT Quốc Gia Môn Toán - Bộ Câu Hỏi Từ Các Đề Bộ Giáo Dục

Tác giả: Tiêu Phước Thừa

[PDF] Tài Liệu Luyện Thi THPT Quốc Gia Môn Toán - Bộ Câu Hỏi Từ Các Đề Bộ Giáo DụcCuốn sách '' Tài Liệu Luyện Thi THPT Quốc Gia Môn Toán 2022 (Có Đáp Án ) '' Do Tiêu Phước Thừa tổng hợp và biên soạn , tuyển chọn 650 câu trắc nghiệm có lời giải chi tiết được trích dẫn trong các đề thi THPT Quốc Gia môn toán năm 2017-2018-2019-2020-2021

650 CÂU TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN

1. Bài toán chsdng P hoc C hoc A.....................................................................................................5
2. Bài toán kết hp P, C và A ........................................................................................................................6
3. Nhthc newton............................................................................................................................................7
4.Tính xác sut bng định nghĩa.....................................................................................................................9
5. Tính xác sut bng công thc cng.........................................................................................................12
6.Tính xác sut bng công thc nhân..........................................................................................................13
7. Tính xác sut kết hp công thc nhân và cng....................................................................................13
8. Nhn din cp scng...............................................................................................................................15
9. Tìm hng tcp scng...........................................................................................................................15
10. Gii hn dãy s.........................................................................................................................................16
11. Gii hn hàm s........................................................................................................................................16
12. Bài toán tiếp tuyến ......................................................................................................................................17
13. Bài toán quãng đường vận tốc gia tốc.......................................................................................................20
14. Xét tính đơn điu da vào công thc ..................................................................................................20
15. Xét tính đơn điu da vào công thc ..................................................................................................24
16. Tìm điu kin để hàm số đơn điu.......................................................................................................32
17. ng dng tính đơn điu vào gii phương trình, hphương trình, bt phương trình...............37
18. Cc trhàm scho bi công thc.........................................................................................................52
19. Tìm cc trda vào bbt, đồ th.............................................................................................................55
20. Tìm m để hàm số đạt cc trti 1 đim x0 cho trước......................................................................65
21. Tìm m để hàm s, đồ thhàm sbc ba có cc trtha mãn điu kin.......................................67
22. Tìm m để hàm s, đồ thhàm strùng phương có cc trtha mãn đk .....................................68
23. Tìm m để hàm s, đồ thhàm scác hàm skhác có cc trtha mãn điu kin......................70
24. Giá trnhnht, Giá trln nht ca hàm strên đon.................................................................71
25. Giá trnhnht, Giá trln nht ca hàm strên khong.............................................................78
26. ng dng Giá trln nht, Giá trnhnht, toán thc tế .............................................................79
27. Bài toán xác định các đường tim cn ca hàm s(không cha tham s) hoc biết bbt, đồ th
............................................................................................................................................................................83
28. Bài toán xác định các đường tim cn ca hàm scó cha tham s.............................................90
Tuyển tập các câu hỏi trong đề thi THPT QG 2017-2018-2019
Trang
2
29. Bài toán liên quan đến đồ thhàm svà các đường tim cn ........................................................92
30. Câu hi lý thuyết vtim cn................................................................................................................92
33. Bin lun nghim phương trình...........................................................................................................102
34. Stương giao ca hai đồ th(liên quan đến ta độ giao đim)...................................................105
35. Đim đặc bit ca đồ thhàm s.........................................................................................................108
36. Lũy tha...................................................................................................................................................110
37. Tp xác định hàm slũy tha .............................................................................................................111
38. Tính giá trbiu thc cha lô-ga-rít...................................................................................................112
39. Biến đổi, rút gn, biu din biu thc cha lô-ga-rít .....................................................................113
40. So sánh các biu thc lô-ga-rít .............................................................................................................119
41. Tp xác định ca hàm smũ hàm slogarit.....................................................................................120
42. Tính đạo hàm hàm smũ, hàm slô-ga-rít .......................................................................................122
43. Kho sát sbiến thiên và đồ thca hàm smũ, lô-ga-rít............................................................124
44. Tìm giá trln nht, nhnht ca biu thc cha hàm mũ, hàm lô-ga-rít ...............................126
45. Bài toán thc tế vhs mũ, logarit.......................................................................................................127
46. Lý thuyết tng hp hàm slũy tha, mũ, lô-ga-rít.........................................................................131
47. Phương trình cơ bn .............................................................................................................................131
48. Đưa vcùng cơ s..................................................................................................................................134
49. Đặt n ph................................................................................................................................................138
50. Dùng phương pháp hàm số đánh giá ..................................................................................................142
51. Toán thc tế ............................................................................................................................................152
52. Bt phương trình cơ bn......................................................................................................................154
53. Đưa vcùng cơ s..................................................................................................................................155
54. Đặt n ph................................................................................................................................................156
55. Toán thc tế ............................................................................................................................................156
56. Sdng định nghĩa-tính cht cơ bn.................................................................................................156
57. Dùng phương pháp nguyên hàm tng phn......................................................................................163
58. Tích phân cơ bn ....................................................................................................................................164
59. Phương pháp đổi biến...........................................................................................................................169

                                                        DOWNLOAD PDF

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX