[PDF] Các bài toán chống sai ngu THPT - Đỗ Văn Đức

[PDF] Các bài toán chống sai ngu THPT - Đỗ Văn ĐứcCho hàm số y =  f x có bảng biến thiên như sau

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng 2;5 để phương trình f x m  có nghiệm duy nhất

A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

2. Cho hàm số y =f x  có đồ thị như hình vẽ bên dưới

Số điểm cực trị của hàm số f x là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

3. Cho hàm số y f x , hàm số y f x có đồ thị như hình vẽ.

Hàm số y f x  có bao nhiêu điểm cực tiểu?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

4. Cho hàm số y f x

Số điểm cực trị của hàm số f x là

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

5. Hàm số nào trong các hàm số sau đồng biến trên ?

A. y x   tan . B. 1

C. y  1. D. 3 y x   .

6. Có bao nhiêu số nguyên m5;5 để hàm số 3

y mx đồng biến trên

A. 0. B. 3. C. 6. D. 5.

7. Tập xác định của hàm số 

8. Có bao nhiêu số nguyên dương m để hàm số 4 2 y x mx nghịch biến trên khoảng 2; ? 

A. 7. B. 8. C. 4. D. 3.

9. Cho hàm số y f x  xác định và liên tục trên mỗi nửa khoảng không xác

định trên 2;2, có bảng biến thiên như sau

Số nghiệm thực của phương trình 4 9 0 f x là

A. 0 . B. 1. C. 2. D. 3.

Tọa độ giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

11. Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số 1

nghịch biến trên khoảng 

A. 0. B. 1. C. 2. D. Vô số.

12. Cho hàm số y f x   có đạo hàm trên , hàm số y f x  có đồ thị như

hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số y f x   là

A. 3. B. 2.

C. 1. D. 0.

DOWNLOAD PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post

About