ĐỀ LUYỆN THI TOÁN 2024 (CẬP NHẬT HÀNG NGÀY)

[PDF] Đề ôn cấp tốc vật lý tốt nghiệp THPT 2021 - Vũ Tuấn Anh

 

[PDF] Đề ôn cấp tốc vật lý tốt nghiệp THPT 2021 - Vũ Tuấn Anh

3 đề ôn tập chinh phục 8,5 điểm vật lý


Câu 1. Công suất tỏa nhiệt của dòng điện xoay chiều đuợc tính theo công thức:

Câu 2. Một vật dao động điều hòa với tần số 2 Hz. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Động năng và thế năng của vật đều biến thiên với chu kì l,0s.

B. Động năng và thế năng của vật bằng nhau sau những khoảng thời gian bằng 0,125s.

C. Động năng và thế năng của vật đều biến thiên với chu kì bằng 0,5s.

D. Động năng và thế năng của vật luôn không đổi.

Câu 3. Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô lên cao 10 lần trong khoảng

thời gian 27 s. Chu kỳ của sóng biển là

A. 2,45 s. B. 2,7 s. C. 2,8 s. D. 3 s.

Câu 4. Dao động điều hòa là

A. dao động trong đó li độ của vật là một hàm tan (hay cotan) của thời gian.

B. dao động mà vật chuyển động qua lại quanh một vị trí đặc biệt gọi là vị trí cân bằng.

C. dao động trong đó li độ của một vật là một hàm cosin hay sin theo thời gian.

D. dao động mà trạng thái của vật được lặp lại như cũ, theo hướng cũ sau những khoảng thời

gian bằng nhau xác định.

DOWNLOAD PDF FULL

Post a Comment

Previous Post Next Post

About