[PDF] Tải Sách Mega 39 đề chinh phục kỳ thi thpt quốc gia môn sinh học

Tác giả: Dương Thị Hương
Tải Sách Mega 39 đề chinh phục kỳ thi thpt quốc gia môn sinh học

Cuốn sách Mega 39 đề chinh phục kỳ thi thpt quốc gia môn sinh học tích Hợp Video bài giảng 8+ nằm trong bộ sách “Mega Luyện đề THPT Quốc Gia 2022”, được biên soạn từ những giáo viên có uy tín và kinh nghiệm nhiều năm biên soạn ra các bộ luyện đề sát với đề thi thật, lời giải chi tiết - đi từ công thức đến cách làm siêu dễ hiểu.

Câu 1. Vật chất di truyền chủ yếu ở vùng nhân của tế bào vi khuẩn là gì?
A. mARN B. ADN C. tARN D. rARN
Câu 2. Từ một phôi cừu có kiểu gen AaBb, bằng phương pháp cấy truyền phôi có thể tạo ra cừu non có
kiểu gen
A. aabb. B. aaBB. C. AAbb. D. AaBb.
Câu 3. Một quần thể thực vật đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A là 0,3. Theo lí thuyết,
tần số kiểu gen AA của quần thể này là
A. 0,42. B. 0,09. C. 0,30. D. 0,60.
Câu 4. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đởi con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1?
A. aa x aa. B. Aa x Aa. C. Aa x aa. D. AA x AA.
Câu 5. Tại vùng chín của gà, người ta quan sát được các NST của một tế bào đang sắp xếp thành một
hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc. Hãy cho biết số lượng và trạng thái NST của tế bào nói
trên.
A. 39 NST ở trạng thái kép B. 78 NST ở trạng thái kép
C. 78 NST ở trạng thái đơn D. 39 NST ở trạng thái đơn
Câu 6. Có 4 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen DdEe giảm phân hình thành giao tử, không xảy AB

ab

ra đột biến và không có trao đổi chéo. Theo lý thuyết, tỉ lệ các loại giao tử có thể được tạo ra là
I. 1:1 II. 3 : 3 : 1 : 1 III. 1: 1: 1 : 1 IV. 1:1:1:1:1:1:1:1
Số phương án đúng là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 7. Xét các loài thực vật: ngô; xương rồng; cao lương. Khi nói về quang hợp ở các loài cây này, có
bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ở cùng một nồng độ CO2 giống nhau thì cả 3 loài cây này đều có cưởng độ quang hợp giống nhau.
II. Ở cùng một cưởng độ ánh sáng như nhau thì cả 3 loài cây này đều có cưởng độ quang hợp như nhau.
III. Pha tối của cả 3 loài cây này đều có chu trình Canvin và chu trinh C4.
IV. Cả 3 loài này đều có pha tối diễn ra ở lục lạp của tế bào bao quanh bó mạch.
A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.
Câu 8. Quá trình tiêu hóa xenlulôzơ của động vật nhai lại chủ yếu diễn ra ở:
A. Dạ múi khế B. Dạ tổ ong C. Dạ lá sách D. Dạ cỏ
Câu 9. Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm giảm số lượng gen trên một nhiễm sắc thể?
A. Mất đoạn. B. Lặp đoạn.
C. Chuyển đoạn trên một nhiễm sắc thể. D. Đảo đoạn.

DOWNLOAD PDF FULL