ta.png

[PDF] Tải Sách Mega 39 Đề Chinh Phục Kì Thi THPT Quốc Gia môn hóa học

[PDF] Tải Sách Mega 39 Đề Chinh Phục Kì Thi THPT Quốc Gia môn hóa học

Tác giả: Trần Trọng Tuyền, Chu Thị Hạnh, Trần Văn Lục
Tải Sách Mega 39 Đề Chinh Phục Kì Thi THPT Quốc Gia môn hóa học

Cuốn sách Mega 39 Đề Chinh Phục Kì Thi THPT Quốc Gia môn hóa học được biên soạn nhằm giúp các em học sinh lớp 12 ôn luyện các dạng đề thi theo cấu trúc của Bộ giáo Dục và Đào tạo, đây là cơ sở để các em làm quen với các dạng đề thi, vận dụng các kiến thức đã học của mình để giải các bài trắc nghiệm.
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Cr = 52;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1. Kim loại M có các tính chất: nhẹ, bền trong không khí ở nhiệt độ thường; tan được trong dung dịch NaOH nhưng không tan trong dung dịch HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội. Kim loại M
là:
A. Zn B. Fe C. Cr D. Al
Câu 2. Dùng chất nào sau đây phân biệt 2 khí SO2 và CO2 bằng phương pháp hóa học?
A. Dung dịch HCl B. Nước vôi trong
C. Dung dịch NaOH D. Dung dịch nước brom
Câu 3. Tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn CH3(CH2)2CH2OH là
A. propan-1-ol B. butan-1-ol C. butan-2-ol D. pentan-2-ol
Câu 4. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Phenol (C6H5OH) phản ứng được với dung dịch NaOH, tạo ra muối và nước.
B. Phân tử phenol có nhóm –OH.
C. Phân tử phenol có vòng benzen.
D. Phenol có tính bazơ.
Câu 5. Cho các chất: Al, Fe3O4, NaHCO3, Fe(NO3)2, Cr2O3, Cr(OH)3. Số chất tác dụng được với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH loãng?
A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.
Câu 6. Hợp chất etylamin là
A. Amin bậc II. B. Amin bậc I. C. Amin bậc III. D. Amin bậc IV.
Câu 7. Một este E mạch hở có công thức phân tử C4H6O2. Thủy phân E trong môi trường axit thu được sản phẩm có phản ứng tráng bạc. Có bao nhiêu công thức cấu tạo của E thỏa mãn tính chất trên?
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 8. Số proton và số nơtron có trong một nguyên tử nhôm ( ) lần lượt là2713 Al
A. 13 và 14. B. 14 và 13. C. 12 và 14. D. 13 và 15 .
Câu 9. Saccarozơ và axit fomic đều có phản ứng:
A. Thủy phân trong môi trường axit. B. Với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.
C. Với AgNO3 trong dung dịch NH3. D. Với dung dịch NaCl.
Câu 10. Chất hữu cơ chủ yếu dùng điều chế trực tiếp axit axetic trong công nghiệp hiện nay là:
A. Axetanđehit. B. Etyl axetat. C. Ancol etylic. D. Ancol metylic.DOWNLOAD PDF FULL

Post a Comment

Previous Post Next Post

About