ta.png

[PDF] 25 Chuyên Đề Ngữ Pháp Trọng Tâm 2 Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT 2022

[PDF] 25 Chuyên Đề Ngữ Pháp Trọng Tâm 2 Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT 2022 

[PDF] 25 Chuyên Đề Ngữ Pháp Trọng Tâm 2 Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT 2022


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

- Dành cho học sinh, sinh viên, người đi làm

- Danh cho giáo viên tham khảo

- Luyện thi THPT Quốc gia, ôn thi vào lớp 10, luyện thi học sinh giỏi

- Luyện thi các chứng chỉ quốc tế

LỜI NÓI ĐẦU

BẢNG TỪ VIẾT TẮT

CHUYÊN ĐỀ 13

MẠO TỪ - ARTICLES

 CHUYÊN ĐỀ 14

CẤU TẠO TỪ - WORD FORMS

CHUYÊN ĐỀ 15

TỪ CHỈ SỐ LƯỢNG - EXPRESSIONS OF QUANTITY

CHUYÊN ĐỀ 16

GIỚI TỪ - PREPOSITIONS

CHUYÊN ĐỀ 17

LIÊN TỪ - CỌNUNCTIONS

REVISION 4

CHUYÊN ĐỀ 18

CÂU BỊ ĐỘNG - PASSIVE VOICES

CHUYÊN ĐỀ 19

CÂU ĐIỀU KIỆN - CONDITIONAL SENTENCES

CHUYÊN ĐỀ 20

CÂU TƯỜNG THUẬT - REPORTED SPEECH

CHUYÊN ĐỀ 21

ĐẢO NGỮ - INVERSIONS

CHUYÊN ĐỀ 22

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ - RELATIVE CLAUSES

REVISION 5

CHUYÊN ĐỀ 23

THÀNH NGỮ - IDIOMS

CHUYÊN ĐỀ 24

CỤM TỪ CỐ ĐỊNH - COLLOCATIONS

CHUYÊN ĐỀ 25

MỘT SỐ CẤU TRÚC THÔNG DỤNG

REVISON 6

REVISION 7


Post a Comment

Previous Post Next Post

About