ta.png

[PDF] Chuyên Đề Bài Tập Cơ Bản Và Nâng Cao Vật Lý 10

[PDF] Chuyên Đề Bài Tập Cơ Bản Và Nâng Cao Vật Lý 10 

[PDF] Chuyên Đề Bài Tập Cơ Bản Và Nâng Cao Vật Lý 10


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I. Chuyển động cơ

+ Chuyển động cơ là sự dời chỗ của vật theo thời gian

+ Chuyển động cơ có tính tương đối

II. Chất điểm - quỹ đạo của chất điểm

A. chất điểm là những vật có kích thước rất nhỏ so với phạm vi chuyển động của vật đó. Chất điểm coi như một điểm hình học và có khối lượng của vật.

B. Qũy đạo là đường mà chất điểm vạch ra trong không gian khi chuyển dộng

III. Hệ quy chiếu

1. Cách xác định vị trí của một chất điểm

+ Chon 1 vật làm mốc O

+ Chọn hệ tọa độ gắn với O

Vị trí của vật là tọa độ của vật trong hệ tọa độ trên.

2. Cách xác định thời điểm

+ Dùng đồng hồ

+ Chọn một gốc thời gian gắn với đồng hồ trên

-> Thời điểm vật có tọa độ x là khoảng thời gian tính từ gốc thời gian đến khi vật có tọa độ x.

Ta có: Hệ quy chiếu  = Hệ tọa độ gắn với vật mốc + Đồng hồ và gốc thời gian 

...


Post a Comment

Previous Post Next Post

About