[PDF] Tải Sách Eng Breaking Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cấp Tốc

[PDF] Tải Sách Eng Breaking Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cấp Tốc 

[PDF] Tải Sách Eng Breaking Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cấp Tốc


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        
Lesson 01 - Introducing Yourself
Vocabulary
Vocabulary:
Introduce = To make somebody learn something (Giới thiệu)
Meet = To see (Gặp gỡ)
On vacation = On holiday (Kỳ nghỉ)
Stay = To live (Ở, sống)
Speak = To utter words with the ordinary voice (Nói)
Myself = Personally (Cá nhân)
Here = In this place (Ở đây)
Work = To do a job (Làm việc)
Before = Previously (Trước đây)

... 


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX