[PDF] LoveBook Chinh Phục Bài Tập Vật Lý Dao Động Cơ Học

[PDF] LoveBook Chinh Phục Bài Tập Vật Lý Dao Động Cơ Học

 

Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

PHẦN I: TÓM TẮT KIẾN THỨC LÍ THUYẾT CƠ BẢN
A. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
1. Dao động cơ
Định nghĩa: Dao động là chuyển động trong một vùng giới hạn, lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một vị trí cân
bằng xác định (VTCB). VTCB là vị trí ban đầu đứng yên ở trạng thái tự do.
Ví dụ: Bông hoa lay động trên cành cây, quả lắc đồng hồ đung đưa…
2. Dao động tuần hoàn
a. Định nghĩa: Là dao động mà trạng thái chuyển động của vật được lặp lại như cũ (trở lại vị trí cũ, hướng
cũ) sau những khoảng thời gian bằng nhau xác định (gọi là chu kì).
Ví dụ: Dao động của con lắc đồng hồ…
b. Đại lượng đặc trưng
f
Chu kì T: Chu kì của dao động tuần hoàn là khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động lặp
lại như cũ.
Chu kì = khoảng thời gian
số dao động
Tần số f: “Số dao động” mà vật thực hiện được trong một đơn vị thời gian.
Tần số = số dao động
khoảng thời gian(s)
Kí hiệu: f = (Đơn vị: Hz)
Chú ý: Liên hệ giữa tần số và chu kì:
f dao động
1 dao động
1(s)
T(s)
3. Dao động điều hòa
a. Định nghĩa: Là dao động mà li độ biến thiên theo thời gian và được mô tả bằng một định luật hàm số cos
hoặc (sin)