ta.png

[PDF] Tải Sách Mega Luyện Đề THPT Môn Tiếng Anh

[PDF] Tải Sách Mega Luyện Đề THPT Môn Tiếng Anh

Tác giả: Dương Thị Hương

 

[PDF] Tải Sách Mega Luyện Đề THPT Môn Tiếng Anh

Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

Chuyên đề 1: Thì (TENSE)

A. Bài kiểm tra đánh giá năng lực

B. Answer key

C. Kiến thức trong tâm cần ghi nhớ

Chuyên đề 2: Lời nói tường thuật (Reported speech)

A. Bài kiểm tra đánh giá năng lực

B. Answer key

C. Kiến thức trọng tâm cần ghi nhớ 

Chuyên đề 3: Thể bị động (Passive voice)

A. Bài kiểm tra đánh giá năng lực

B. Answer key

C. Kiến thức trọng tâm cần ghi nhớ

Chuyên đề 4: Câu điều kiện

A. Bài kiểm tra đánh giá năng lực

B. Answer key

C. Kiến thức trọng tâm cần ghi nhớ

Chuyên đề 5: Động từ nguyên mẫu và danh động từ

Chuyên đề 6: Mệnh đề quan hệ

Chuyên đề 7: Động từ khuyết thiếu

Chuyên đề 8: So sánh

Chuyên đề 9: Cụm động từ


Post a Comment

Previous Post Next Post

About