[PDF] Full Trắc Nghiệm Lý Thuyết Sinh 12 Có Đáp Án ôn thi THPT

[PDF] Full Trắc Nghiệm Lý Thuyết Sinh 12 Có Đáp Án 

Giáo viên: Doãn Thị Thanh Hương

[PDF] Full Trắc Nghiệm Lý Thuyết Sinh 12 Có Đáp Án

 

Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        
Tiki Click here
Câu 1: Cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ phân tử là
A. prôtêin. B. ARN
C. Axit nuclêic D. AND.
Câu 2: Trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ADN không có loại
A. Ađênin. B. Timin(T) C. Guanin(G).
D. Uraxin(U)
Câu 3: Trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ARN không có loại
A. Ađênin.
B. Timin(T) C. Guanin(G). D. Uraxin(U).
Câu 4: Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN
được gọi là
A. codon.
B. gen. C. anticodon. D. mã di truyền.
Câu 5: Bản chất của mã di truyền là
A. trình tự sắp xếp các nulêôtit trong gen quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin.
B. các axit amin đựơc mã hoá trong gen.
C. ba nuclêôtit liền kề cùng loại hay khác loại đều mã hoá cho một axit amin.
D. một bộ ba mã hoá cho một axit amin.
Câu 6: Mã di truyền là:
A. mã bộ một, tức là cứ một nuclêôtit xác định một loại axit amin.
B. mã bộ bốn, tức là cứ bốn nuclêôtit xác định một loại axit amin.
C. mã bộ ba, tức là cứ ba nuclêôtit xác định một loại axit amin.
D. mã bộ hai, tức là cứ hai nuclêôtit xác định một loại axit amin.
Câu 7: Trong bộ mã di truyền số bộ ba mã hóa cho axit amin là
A. 61 B. 42 C. 64 D. 65
Câu 8: Mã di truyền có một bộ ba mở đầu là
A. GUA
B. AUG C. UAX D. UUG
Câu 9: Mã di truyền có các bộ ba kết thúc quá trình dịch mã là
A. UAA, UAG, UGA. B.UUA, UAG, UGA C.UAA, UGG, UGA D. AAU, UAG, UGA
Câu 10: Các bộ ba mã hóa axit amin khác nhau bởi
A. trật tự của các nuclêôtit. B. thành phần các nulêôtit
C. số lượng nuclêôtit
Câu 11: Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là
D. thành phần và trật tự các nuclêôtit
A. tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền. B. mã kết thúc là UAA, UAG, UGA.
C. nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin.
Câu 12: Mã di truyền có tính thoái, tức là
D. một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin.
A. tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền. B. mã kết thúc là UAA, UAG, UGA.
C. nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin.
Câu 13: Mã di truyền có tính phổ biến, tức là
D. một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin.
A. tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền. B. mã kết thúc là UAA, UAG, UGA.

 


Nhận xét