ĐỀ LUYỆN THI TOÁN 2024 (CẬP NHẬT HÀNG NGÀY)

[PDF] Tải Sách Phác Đồ NAP Tập 5 - Nguyễn Anh Phong - Ôn Thi THPT

[PDF] Tải Sách Phác Đồ NAP Tập 5 - Nguyễn Anh Phong - Ôn Thi THPT 

[PDF] Tải Sách Phác Đồ NAP Tập 5 - Nguyễn Anh Phong
Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        


Hóa học lớp 12 gồm các chương sau: 

  • Chương 1: Este - Lipit
  • Chương 2: Cacbohiđrat
  • Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein
  • Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime
  • Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại
  • Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm
  • Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng
  • Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ
  • Chương 9: Hóa Học Và Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế, Xã Hội, Môi Trường

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About