ĐỀ LUYỆN THI TOÁN 2024 (CẬP NHẬT HÀNG NGÀY)

[PDF] Tải Sách Phác Đồ NAP Tập 6 - Nguyễn Anh Phong - Luyện Thi THPT

 [PDF] Tải Sách Phác Đồ NAP Tập 6 - Nguyễn Anh Phong - Luyện Thi THPT

[PDF] Tải Sách Phác Đồ NAP Tập 6 - Nguyễn Anh Phong


Tổng hợp lý thuyết Hóa học lớp 12

Trong tài liệu này là tổng hợp phần kiến thức lý thuyết và giải bài tập của Hóa học lớp 12. Tài liệu được trình bình tóm tắt dễ hiểu nhất trong toàn bộ kiến thức Hóa học 12.

Hóa học lớp 12 gồm các chương sau:
Chương 1: Este – Lipit
Chương 2: Cacbohiđrat
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng
Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ
Chương 9: Hóa Học Và Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế, Xã Hội, Môi Trường


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

Post a Comment

Previous Post Next Post

About