[PDF] Tải Sách Phác Đồ Toán 12 

Tập 7 Hình Tọa Độ Không Gian OXYZ

Tác giả: Ngọc Huyền LB
[PDF] Tải Sách Phác Đồ Toán 12 Tập 7 Hình Tọa Độ Không Gian OXYZ


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

BÀI 1: HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Dạng 1: Vecto và các phép toán vecto

Dạng 2: Bài toán tìm điểm

Dạng 3: Tích có hướng của hai vecto và ứng dụng

BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG

Dạng 1: Tìm Vecto pháp tuyến, các vấn đề về lý thuyết

Dạng 2: Viết phương trình mặt phẳng

Dạng 3: Phương trình mặt phẳng qua 1 điểm, vecto pháp tuyến tìm bằng tích có hướng

Dạng 4: Phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn

BÀI 3: PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

Dạng 1: Tìm tâm và bán kính, điều kiện và xác định mặt cầu

BÀI 4: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Dạng 1: Tìm tâm và bán kính, điều kiện xác định mặt cầu

BÀI 5: PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU