ta.png

[PDF] Trọng Tâm Kiến Thức Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Tiếng Anh

[PDF] Trọng Tâm Kiến Thức Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Tiếng Anh

Tác giả: Trang Anh, Minh Trang

[PDF] Trọng Tâm Kiến Thức Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Tiếng Anh


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

PHẦN I

HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
I. PHÁT ÂM - TRỌNG ÂM
A. PHÁT ÂM

Cách làm bài tập chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại
Chọn đọc 3/4 từ có trong các đáp án A, B, C, D. Tuy nhiên, không cần đọc lần lượt từ đáp án A đến D mà nên
chọn đọc những từ mình chắc nhất về cách phát âm.
Sau mỗi từ được phát âm, cẩn thận ghi xuống âm của phần gạch chân trong mỗi từ.
Chọn đáp án có phần gạch được phát âm khác so với các từ còn lại.
Ví dụ 1:
A. 
land /lænd/ B. sandy /’sændi/ C. many /’meni/ D. candy /’kændi/
=> Ta thấy phần gạch chân của các đáp án A, B, D được phát âm là /æ/, đáp án C có phần gạch chân được
phát âm là /e/. Do đó, đáp án là C.
* Cách phát âm của đuôi -s
“-s” được phát âm là:
+ /s/: khi âm tận cùng trước -s là /p/, k/, /f/, /θ/, /t/.
+ /ɪz/: khi trước -s là: ch, sh, ss, x, ge, ce, se.
+ /z/: khi âm tận cùng trước -s là nguyên âm và các phụ âm còn lại.
Ví dụ 2:
A. 
listens /’lɪsnz/ B. reviews /rɪ’vju:z/
C. protects /prə’tekts/ D. enjoys /ɪn’dʒɔɪz/
=> Phần được gạch chân ở câu C được phát âm 
là /s/, còn lại được phát âm là /z/. Do đó, đáp án là C.
* Cách phát âm của đuôi -ed
“- ed” được phát âm là:
+ /t/: khi âm tận cùng trước -ed là /s/, /tʃ/, /ʃ/, /k/, /p/, /f/.
+ /id/: khi trước -ed là /t/ và /d/.
+ /d/: khi âm tận cùng trước -ed là nguyên âm và các phụ âm còn lại.
Ví dụ 3:
A. 
toured /tʊrdB. jumped /dʒʌmpt/
C. solved /sɒlvdD. rained /reɪnd/

=> Câu B “-ed” được phát âm là /t/, các đáp án còn lại “-ed” được phát âm là /d/. 

Do đó, đáp án là B. wded than his in the school.

D. No class has less students than his in the school.
Question 47: "Did you go to the library yesterday?" she said to me.
A. She asked me if you go to the library yesterday.
B. She asked me if you went to the library yesterday.
C. She asked me if I had been to the library yesterday.
D. She asked me if I had been to the library the day before.
Question 48: It is important to be hard working in any circumstances.
A. You should work hard in any circumstances.
B. You may work hard in any circumstances.
C. You must work hard in any circumstances.
D. You need to work hard in any circumstances.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of
sentences in the following questions.
Question 49: A few ill people didn’t isolate on their own. People around them were affected.
A. If a few ill people isolate on their own, people around them would not be affected.
B. If a few ill people isolated on their own, people around them are affected.
C. If a few ill people had isolated on their own, people around them would not be affected.
D. If a few ill people had isolated on their own, people around them wouldn’t have been affected.
Question 50: They didn't stop arguing about the exercise. Then, the teacher explained it.
A. Not until the teacher explained the exercise, they stopped arguing about it.
B. Only after the teacher explained the exercise, they stopped arguing about it.
C. Not until did the teacher explain the exercise, they stopped arguing about it.

D. Only until the teacher explained the exercise, they stopped arguing about it. 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About