[PDF] Tuyển Chọn BT Trắc Nghiệm Chuyên Đề Hàm Số THPT

[PDF] Tuyển Chọn BT Trắc Nghiệm Chuyên Đề Hàm Số THPT

Tác giả: Đặng Việt Đông 

[PDF] Tuyển Chọn BT Trắc Nghiệm Chuyên Đề Hàm Số THPT


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        


SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ

A–LÝ THUYẾT TÓM TẮT

B–BÀI TẬP

C–ĐÁP ÁN

CỰCTRỊ CỦA HÀM SỐ

A–LÝ THUYẾT TÓM TẮT

B–BÀI TẬP

C–ĐÁP ÁN

GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

A–LÝ THUYẾT TÓM TẮT

B–BÀI TẬP

C–ĐÁP ÁN

TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

A–LÝ THUYẾT TÓM TẮT

B–BÀI TẬP

C-ĐÁP ÁN

BẢNG BIẾN THIÊN VÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

A–LÝ THUYẾT TÓM TẮT

B–BÀI TẬP

C-ĐÁP ÁN

SỰ TƯƠNG GIAO CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

BÀI TOÁN 1: TỌA ĐỘ GIAO ĐIỂM CỦA HAI ĐỒ THỊ HÀM SỐ

BÀI TOÁN 2: TƯƠNG GIAO CỦA ĐỒ THỊ HÀM BẬC 3

BÀI TOÁN 3: TƯƠNG GIAO CỦA HÀM SỐ PHÂN THỨC

BÀI TOÁN 4: TƯƠNG GIAO CỦA HÀM SỐ BẬC 4

ĐÁP ÁN

TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

A–LÝ THUYẾT TÓM TẮT

B–BÀI TẬP

C-ĐÁP ÁN


Post a Comment

Previous Post Next Post

About