ta.png

[PDF] Tuyệt Phẩm Công Phá Giải Nhanh Vật Lý THPT Tập 3 Chu Văn Biên

[PDF] Tuyệt Phẩm Công Phá Giải Nhanh Vật Lý THPT Tập 3

Tác giả: Chu Văn Biên

Giáo viên chương trình bổ trợ kiến thức vật lý 12 kênh VTV2

Phần 3: Sóng cơ, Sóng điện từ, điện từ sóng ánh sáng, lượng tử ánh sáng, hạt nhân

[PDF] Tuyệt Phẩm Công Phá Giải Nhanh Vật Lý THPT Tập 3


[PDF] Tuyệt Phẩm Công Phá Giải Nhanh Vật Lý THPT Tập 3


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        
GIẢI NHANH SÓNG CƠ, DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ, SÓNG ÁNH SÁNG,
LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG, HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ TRONG ĐỀ THI CỦA BỘ
GIÁO DỤC...............................................................................................................................3
CHỦ ĐỀ 1: HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC....................................................................54
Chủ đề 2. SÓNG DỪNG ......................................................................................................87
Chủ đề 3. GIAO THOA SÓNG CƠ HỌC....................................................................111
Chủ đề 4. SÓNG ÂM ..........................................................................................................182
CHỦ ĐỀ 5: DAO ĐỌNG ĐIỆN TỪ..................................................................................199
CHỦ ĐỀ 6: DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ..................................................................................250
CHỦ ĐỀ 7: HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG......................................................271
CHỦ ĐỀ 8: HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG................................................285
CHỦ ĐỀ 9 QUANG PHỔ. CÁC TIA ...............................................................................351
Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN.....................................................................360
Chủ đề 11. THUYẾT BO. QUANG PHỔ HIĐRO. SỰ PHÁT QUANG TIA X ..........382
Chủ đề 12. TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN..................................................402
Chủ đề 13. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN.............................................................................407
Chủ đề 14. PHÓNG XẠ. PHÂN HẠCH. NHIỆT HẠCH .............................................427
CÂU HỎI LÝ THUYẾT ......................................................................................................465

 


1 Comments

Previous Post Next Post

About