ĐỀ LUYỆN THI TOÁN 2024 (CẬP NHẬT HÀNG NGÀY)

[PDF] 10 Trọng Điểm Bồi Dưỡng HSG Toán 12

[PDF] 10 Trọng Điểm Bồi Dưỡng HSG Toán 12

[PDF] 10 Trọng Điểm Bồi Dưỡng HSG Toán 12


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        
Cuốn sách 10 trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG) môn Toán 12 – Lê Hoành Phò có 3 chuyên đề nâng cao: Đa thức, Phương trình nghiệm nguyên và Toán suy luận. Nội dung cụ thủ như sau:
+ Chuyên đề 1. Tính đơn điệu và cực trị
+ Chuyên đề 2. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
+ Chuyên đề 3. Bài toán liên quan đồ thị
+ Chuyên đề 4. Hàm số mũ và logarit
+ Chuyên đề 5. Phương trình mũ và logarit
+ Chuyên đề 6.Bất đẳng thức và giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
+ Chuyên đề 7. Nguyên hàm hàm hữu tỉ, hàm lượng giác
+ Chuyên đề 8. Nguyên hàm hàm vô tỉ, hàm lượng giác
[ads]
+ Chuyên đề 9. Ứng dụng tích phân
+ Chuyên đề 10. Số phức và ứng dụng
+ Chuyên đề 11. Phép biến hình không gian
+ Chuyên đề 12. Khối đa diện và lăng trụ
+ Chuyên đề 13. Khối tứ diện và khối chóp
+ Chuyên đề 14. Khối tròn xoay
+ Chuyên đề 15. Tọa độ không gian
+ Chuyên đề 16. Phương trình đường và mặt
+ Chuyên đề 17. Lý thuyết số
+ Chuyên đề 18. Phương trình hàm
+ Chuyên đề 19. Nghiệm của đa thức
+ Chuyên đề 20. Tổ hợp và rời rạc

+ Chuyên đề 21.Dãy số 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About