[PDF] Lý Thuyết Và Trắc Nghiệm Toán 12 THPT 2022

[PDF] Lý Thuyết Và Trắc Nghiệm Toán 12 THPT 2022

Tác giả: Lê Doãn Thịnh
[PDF] Lý Thuyết Và Trắc Nghiệm Toán 12 THPT 2022


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

 PHẦN I GIẢI TÍCH 12 3.

CHƯƠNG 1 ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM. KHẢO SÁT HÀM SỐ 5.
1 SỰ ĐỒNG BIẾN – NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ 5.
2 CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ 30.
3 GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT 63.
4 ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ 75.
5 KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 93.
CHƯƠNG 2 HÀM SỐ LŨY THỪA. HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT 137.
1 LŨY THỪA 137.
2 HÀM SỐ LŨY THỪA 146.
3 LOGARIT 157.
4 HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT 167.
5 PHƯƠNG TRÌNH MŨ – PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT 187.
6 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT 208.
CHƯƠNG 3 NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG 225.
1 NGUYÊN HÀM 225.
2 TÍCH PHÂN 255.
3 ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN 282.
CHƯƠNG 4 SỐ PHỨC 303.
1 SỐ PHỨC – CÁC PHÉP TOÁN TRÊN SỐ PHỨC 303.
2 PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI HỆ SỐ THỰC 326.
PHẦN II HÌNH HỌC 12 341.
CHƯƠNG 1 KHỐI ĐA DIỆN 343.
1 KHÁI NIỆM VỀ HÌNH ĐA DIỆN VÀ KHỐI ĐA DIỆN 343.
2 KHỐI ĐA DIỆN LỒI, KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU 347.
3 THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 352.
CHƯƠNG 2 MẶT NÓN – MẶT TRỤ – MẶT CẦU 401.
1 KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY 401.
2 MẶT CẦU 420.
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 437.
1 HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 437.
2 PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG 469.
3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN 496.

2 Comments

Previous Post Next Post

About