ta.png

[PDF] Trọn Bộ Lý Thuyết Hóa Cơ Bản Lớp 12 2k4

[PDF] Trọn Bộ Lý Thuyết Hóa Cơ Bản Lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thanh Dương Tùng
[PDF] Trọn Bộ Lý Thuyết Hóa Cơ Bản Lớp 12 2k4


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        
Các este thường được điều chế từ : đun hồi lưu ancol và axit hữu cơ có xúc tác H2SO4 đặc
RCOOH + R’OH RCOOR’ + H
2O
Isoamylaxetat được điều chế từ
Axit axetic và ancol iso amylic
Xà phòng hóa este đơn chức sản phẩm thường thu được là :
Axit cacboxylic và ancol
RCOOR + NaOH RCOONa + R/OH
Xà phòng hóa este đơn chức sản phẩm là muối và andehit
R-COO-CH=CH-R’ + NaOH RCOONa + R’CHO
CH
3-COO-CH=CH2 + NaOH +
Este này khi Pư với dd NaOH tạo ra rượu có nhóm -OH liên kết trên cacbon mang nối đôi bậc 1,
không bền đồng phân hóa tạo ra anđehit.
R-COONa + CH2=CH-OH
Xà phòng hóa este đơn chức sản phẩm là muối và xeton
R-COO-CR’=CH2 + NaOH RCOONa + CH3COR’
CH
3-COO-C(CH3)=CH2 + NaOH +
Este này khi Pư tạo rượu có nhóm -OH liên kết trên cacbon mang nối đôi bậc 2 không bền đồng phân
Xà phòng hóa este đơn chức sản phẩm là 2 muối
Este này có gốc rượu là phenol hoặc đồng đẳng phenol..
Là Este không no ví dụ :
CH
2=CH-COOCH3
CH3COOCH=CH2
Este trùng hợp tạo thành thủy tinh hữu cơ là : metylmetacrylat: CH2=C(CH3) -COOCH3
Este đốt cháy thu được n H2O = nCO2 là este no đơn chức mạch hở : CnH2nO2
Chất béo là trieste của glixerol và axit béo còn gọi triglixerit ( RCOO)3C3H5
Chất béo là là trieste của glixerol với axit béo
- Các este là chất lỏng hoặc chất rắn trong điều kiện thường,
- Các este hầu như không tan trong nước.
- Có nhiệt độ sôi thấp hơn hẳn so với các axit hoặc các ancol có cùng khối lượng mol phân tử hoặc có cùng số nguyên tử cacbon. do giữa các phân tử este không tạo được liên kết hiđro với nhau và liên kết hiđro giữa các phân tử este với nước rất kém.

Phản ứng dùng trong công nghiệp để chế biến một số dầu thành mỡ rắn hay bơ nhân tạo là :
Phản ứng hidro hóa

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About