ta.png

[PDF] Tóm tắt lý thuyết và Bài tập Toán THPT 2k4

[PDF] Tóm tắt lý thuyết và Bài tập Toán THPT 2k4

Tác giả: Phạm Hùng Hải
[PDF] Tóm tắt lý thuyết và Bài tập Toán THPT 2k4


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        
Chương 2. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
LŨY THỪA
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ
B CÁC DẠNG TOÁN THƯ˝NG GẶP . 
| D⁄ng 1.T‰nh gi¡ trị bi”u thøc 
| D⁄ng 2.Rút gọn bi”u thøc li¶n quan đ‚n lũy thła.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN
x2 – HÀM S¨ LŨY THỪA 
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ
B CÁC DẠNG TOÁN THƯ˝NG GẶP
| D⁄ng 1.T…m t“p x¡c định cıa hàm sŁ lũy thła
| D⁄ng 2.T…m đ⁄o hàm cıa hàm sŁ lũy thła 
| D⁄ng 3.Đồ thị cıa hàm sŁ lũy thła
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN
x3 – L˘GARIT
A LÝ THUYẾT CẦN NH
B CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN
| D⁄ng 1.So s¡nh hai lôgarit
| D⁄ng 2.Công thøc, t‰nh to¡n lôgarit
| D⁄ng 3.Ph¥n t‰ch bi”u thøc lôgarit theo c¡c lo-ga-rit cho trước
| D⁄ng 4.X¡c định mºt sŁ nguy¶n dương có bao nhi¶u chœ sŁ
| D⁄ng 5.TŒng hæp bi‚n đŒi lôgarit n¥ng cao
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 
x4 – HÀM S¨ MŨ, HÀM S¨ L˘GARIT
A LÝ THUYẾT CẦN NH
B CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN
| D⁄ng 1.T…m t“p x¡c định
| D⁄ng 2.T‰nh đ⁄o hàm.
| D⁄ng 3.Gi¡ trị lớn nh§t và gi¡ trị nhỏ nh§t
| D⁄ng 4.C¡c bài to¡n li¶n quan đ‚n đồ thị.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN
x5 – PHƯƠNG TRÌNH MŨ, PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT CƠ BẢN
A LÝ THUYẾT CẦN NH
B CÁC DẠNG TOÁN THƯ˝NG GẶP
| D⁄ng 1.Gi£i phương tr…nh mũ cơ b£n, phương ph¡p đưa v• cùng cơ sŁ
| D⁄ng 2.Gi£i phương tr…nh mũ b‹ng phương ph¡p đặt 'n phụ
| D⁄ng 3.Gi£i phương tr…nh mũ b‹ng phương ph¡p lôgar‰t hóa
| D⁄ng 4.Gi£i phương tr…nh lôgarit cơ b£n, phương ph¡p đưa v• cùng cơ sŁ
| D⁄ng 5.Gi£i phương tr…nh lôgar‰t b‹ng phương ph¡p đặt 'n phụ 
| D⁄ng 6.Gi£i phương tr…nh mũ và lôgar‰t b‹ng phương ph¡p hàm sŁ 
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN
x6 – BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT CƠ BẢN
A LÝ THUYẾT CẦN NH
B CÁC DẠNG TOÁN THƯ˝NG GẶP
| D⁄ng 1.Gi£i b§t phương tr…nh mũ cơ b£n, phương ph¡p đưa v• cùng cơ sŁ
| D⁄ng 2.Gi£i b§t phương tr…nh mũ b‹ng phương ph¡p đặt 'n phụ 
| D⁄ng 3.Gi£i b§t phương tr…nh logarit cơ b£n, phương ph¡p đưa v• cùng cơ sŁ
| D⁄ng 4.Gi£i b§t phương tr…nh lôgarit b‹ng phương ph¡p đặt 'n phụ
| D⁄ng 5.Bài to¡n l¢i k†p
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN
x7 – PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LOGARIT C´ CHỨA THAM
A CÁC DẠNG TOÁN THƯ˝NG GẶP 
| D⁄ng 1.Phương tr…nh có nghi»m đẹp – Định lý Vi†t
| D⁄ng 2.Phương tr…nh không có nghi»m đẹp – Phương ph¡p hàm sŁ
| D⁄ng 3.B§t phương tr…nh – Phương ph¡p hàm sŁ 
B BÀI TẬP TỰ LUYỆNPost a Comment

Previous Post Next Post

About