[PDF] 596 Câu hỏi đánh giá năng lực bách khoa toàn thư

[PDF] 596 Câu hỏi đánh giá năng lực bách khoa toàn thư

[PDF] 596 Câu hỏi đánh giá năng lực bách khoa toàn thư

Có đáp án

Tác giả: Thầy Đặng Duy Hùng 

[PDF] 596 Câu hỏi đánh giá năng lực bách khoa toàn thư


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

Câu 1. Đồi thuộc dạng địa hình gì ?

A. Đồng bằng B. Núi trẻ C. Núi già D. Thềm lục địa

Câu 2. What do you call a piece of cloth used as a symbol of a country or as a signal?

A. Flag B. Shirt C. Hat D. Gloves

Câu 3. World Cup 2018 đƣợc tổ chức ở nƣớc nào?

A. Pháp B Đức C. Nam Phi D. Nga

Câu 4. Trẻ em từ 2-6 tuổi có bao nhiêu răng sữa?

A. 20 B. 32 C. 40 D. 16

Câu 5.Trong truyền thuyết bà Lê Chân nữ tƣớng tiên phong của Hai Bà Trƣng xƣa kia đã dùng môn

thể thao nào để tuyển binh, tuyển tƣớng?

A. Đánh cờ B. Đấu vật C. Đá bóng da D. Chạy nƣớc rút