ta.png

[PDF] Đề Cương Ôn Thi ĐGNL Sinh Học 2021

[PDF] Đề Cương Ôn Thi ĐGNL Sinh Học 2021

[PDF] Đề Cương Ôn Thi ĐGNL Sinh Học 2021


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        
CHƯƠNG I. HƯỚNG DẪN ÔN TẬP......................................................... 4
Phần I. TẾ BÀO HỌC.......................................................................................................4
I. Nhân tế bào..................................................................................................................4
II. Thành tế bào vi khuẩn ................................................................................................4
III. Ribôxôm....................................................................................................................4
IV. Nhiễm sắc thể là gì? Trình bày cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể. .................4
V. Lục lạp .......................................................................................................................5
VI. Lưới nội chất.............................................................................................................5
VII. Bộ máy Gôngi .........................................................................................................5
VIII. Pha sáng quang hợp ...............................................................................................5
Phần II. THỰC VẬT HỌC...............................................................................................7
I. Hấp thụ ion khoáng ở rễ cây........................................................................................7
II. Thành phần của dịch mạch gỗ....................................................................................7
III. Dòng mạch gỗ...........................................................................................................7
IV. Dòng mạch rây..........................................................................................................7
V. Hướng động ...............................................................................................................7
VI. Ứng động: .................................................................................................................8
VII. Pha sáng của quá trình quang hợp:..........................................................................8
VIII. Quang hợp quyết định năng suất cây trồng: ..........................................................8
IX. Nuôi cấy tế bào và mô thực vật: ...............................................................................9
X. Hô hấp ở thực vật:......................................................................................................9
Phần III. ĐỘNG VẬT HỌC .............................................................................................11
I. Tiêu hóa ở động vật .....................................................................................................11
II. Hô hấp ở động vật......................................................................................................11
III. Hệ tuần hoàn.............................................................................................................13
IV. Hệ thần kinh..............................................................................................................13
V. Sinh trưởng và phát triển ở động vật..........................................................................14

Phần IV. SINH HỌC PHÂN TỬ......................................................................................17
A. LÍ THUYẾT...............................................................................................................17
I. Mã di truyền ................................................................................................................17
II. Quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ..............................................................18
III. Các loại và chức năng của ARN...............................................................................19
IV. Quá trình phiên mã (sao mã) ....................................................................................20
V. Cấu trúc của prôtêin ...................................................................................................21
VI. Quá trình dịch mã .....................................................................................................21
VII. Điều hòa hoạt động của gen ....................................................................................24
VIII. Đột biến gen...........................................................................................................26
IX. Đại cương về nhiễm sắc thể......................................................................................27
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI.................................................28
Phần V. QUY LUẬT DI TRUYỀN ..................................................................................41
A. Lí thuyết.....................................................................................................................41
I. Quy luật phân li ...........................................................................................................41
II. Quy luật phân li độc lập .............................................................................................42
III. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen..............................................................44
IV. Quy luật liên kết gen.................................................................................................46
V. Quy luật hoán vị gen ..................................................................................................47
VI. Di truyền giới tính và liên kết với giới tính..............................................................48
VII. Di truyền ngoài nhân ...............................................................................................50
VIII. Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen ............................................51
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP.............................................................................52
Phần VI. DI TRUYỀN QUẦN THỂ ................................................................................64
I. Khái niệm quần thể......................................................................................................64
II. Tần số tương đối của các alen và kiểu gen.................................................................64
III. Quần thể tự phối .......................................................................................................64
IV. Quần thể giao phối ngẫu nhiên .................................................................................65
V. Định luật Hacđi-Vanbec ............................................................................................65

VI. Điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi-Vanbec...............................................65
VII. Ý nghĩa của định luật Hacđi-Vanbec ......................................................................65
Phần VII. DI TRUYỀN CHỌN GIỐNG .........................................................................66
I. Giới thiệu về nguồn gen tự nhiên và nhân tạo.............................................................66
II. Chọn giống từ nguồn biến dị tổ hợp ..........................................................................66
Phần VIII. TIẾN HOÁ......................................................................................................68
I. Tiến hóa lớn và vấn đề phân loại thế giới sống...........................................................68
II. Một số nghiên cứu thực nghiệm về tiến hóa ..............................................................68
III. Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới.........................................68
Phần IX. SINH THÁI HỌC..............................................................................................70
I. Khái niệm ....................................................................................................................70
II. Các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái ...................................................................70
III. Các kiểu hệ sinh thái.................................................................................................70
CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU CẤU TRÚC ĐỀ THI .................................... 71
CHƯƠNG III. ĐỀ THI MẪU ...................................................................... 72
CHƯƠNG IV. ĐÁP ÁN ĐỀ THI MẪU ...................................................... 89

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About