ta.png

[PDF] Hướng Dẫn Ôn Tập Và Làm Bài Thi Vào 10 Môn Toán 2022 - 2023

[PDF] Hướng Dẫn Ôn Tập Và Làm Bài Thi Vào 10 Môn Toán 2022 - 2023

[PDF] Hướng Dẫn Ôn Tập Và Làm Bài Thi Vào 10 Môn Toán 2022 - 2023


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Cuốn sách gồm 4 phần: 

Phần một: Đại số

Phần hai: Hình học

Phần ba: Số học

Phần bốn: Đề minh họa theo cấu trúc đề thi vào lớp 10 

Cuốn sách được biên soạn theo hướng phát triển năng lực cũng như phát huy khả năng tự học của học sinh nhằm hỗ trợ cho học sinh có tài liệu học tập.


Post a Comment

Previous Post Next Post

About