ta.png

[PDF] Phác Đồ Toán 2022 - Tập 2 Mũ Và Logarit

[PDF] Phác Đồ Toán 2022 - Tập 2 Mũ Và Logarit

Tác giả: Ngọc Huyền LB 

[PDF] Phác Đồ Toán 2022 - Tập 2 Mũ Và Logarit


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Bài 1 Lũy thừa - hàm số lũy thừa

a. Lũy thừa

Dạng 1. Tính toán rút gọn các biểu thức chứa lũy thừa chỉ số thực cụ thể

Dạng 2. Biến đổi rút gọn biểu thức lũy thừa chứa tham số

Dạng 3. So sánh các lũy thừa

b. Hàm số lũy thừa

Dạng 1. Tập xác định của hàm số lũy thừa

Dạng 2. Đạo hàm, các tính chất của hàm số lũy thừa

Bài 2. Logarit - hàm số mũ, hàm số logarit

 a. Logarit

Dạng 1. Sử dụng các công thức logarit để rút gọn

Dạng 2. Biến đổi logarit, biểu diễn logarit

Dạng 3. So sánh các logarit

b. Hàm số mũ, hàm số logarit

Dạng 1. Tập xác định liên quan đến hàm số mũ, hàm số logarit

Dạng 2. Đạo hàm và xét sự biến thiên của hàm số mũ, hàm số logarit

Bài 3. Phương trình mũ, phương trình logarit

Dạng 1. Phương trình mũ - phương trình logarit cơ bản

Dạng 2. Phương trình mũ, phương trình logarit đưa về cùng cơ số

Dạng 3. Phương trình mũ, phương trình logarit sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ

Dạng 4. Phương trình mũ, phương trình logarit sử dụng phương pháp logarit hóa - mũ hóa

Bài 4. Bất phương trình mũ, bất phương trình logarit

Dạng 1. Bất phương trình mũ, logarit cơ bản và phương pháp đưa về cùng cơ số

Dạng 2. Bất phương trình mũ - logarit sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ

Phần 2. Vận dụng - vận dụng cao

Bài 1. Phương trình, bất phương trình mũ - logarit chưa tham số

Dạng 1. Phương trình mũ - logarit chứa tham số

Dạng 2. Bất phương trình mũ - logarit chứa tham số

Bài 2. Min max và tìm điều kiện liên quan hàm số mũ - logarit nhiều biến số

Dạng 1. Phương pháp hàm số đặc trưng và kĩ thuật rút thế

Dạng 2. Phương pháp hình học.

Bài 3. Ứng dụng hàm số lũy thừa - hàm số mũ - hàm số logarit vào thực tế

Dạng 1. Bài toán tăng trưởng và liên môn

Dạng 2. Bài toán lãi suất ngân hàng.

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About