[PDF] Phác Đồ Toán 2022 - Tập 3 Khối Đa Diện

[PDF] Phác Đồ Toán 2022 - Tập 3 Khối Đa Diện

Tác giả: Ngọc Huyền LB

 

[PDF] Phác Đồ Toán 2022 - Tập 3 Khối Đa Diện

Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Phần 1 Kiến thức nền tảng

Bài 1. Khái niệm khối đa diện

Dạng 1. Nhận diện số đỉnh, số mặt, số cạnh của khối đa diện

Dạng 2. Tính đối xứng của khối đa diện

Bài 2. Thể tích khối đa diện

Dạng 1. Thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy

Dạng 2. Thể tích khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy

Dạng 3. Thể tích khối chóp có các cạnh bên bằng nhau

Dạng 4. Thể tích khối chóp khác

Dạng 5. Thể tích khối lăng trụ

Phần 2. Vận dụng - vận dụng cao

Bài 1. Các mô hình tỉ lệ thể tích

Dạng 1. Tỉ lệ thể tích khối chóp

Dạng 2. Tỉ lệ thể tích khối lăng trụ

Bài 2. giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất thể tích khối đa diện

Bài 3. Bài toán thực tế về thể tích khối đa diện


 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About