ta.png

[PDF] Phác Đồ Toán 2022 - Tập 7 Hình Học Giải Tích OXYZ

[PDF] Phác Đồ Toán 2022 - Tập 7 Hình Học Giải Tích OXYZ

Tác giả: Ngọc Huyền LB
[PDF] Phác Đồ Toán 2022 - Tập 7 Hình Học Giải Tích OXYZ


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Phần 1. Kiến thức nền tảng

Bài 1. Hệ trục tọa độ OXYZ

Dạng 1. Một số bài toán vector, các phép toán vecto, tích vô hướng

Dạng 2. Tìm tọa độ điểm, tọa độ vector thỏa mãn điều kiện cho trước

Dạng 3. Phương trình mặt cầu

Bài 2. Phương trình mặt phẳng, phương trình đường thẳng

A. Khái niệm phương trình mặt phẳng và phương trình đường thẳng

Dạng 1. Tìm vector pháp tuyến và các vấn đề lý thuyết

Dangj2. Lập phương trình mặt phẳng cơ bản

Dạng 3. Vector chỉ phương, phương trình đường thẳng cơ bản

B. Các dạng toán về phương trình mặt phẳng

Dạng 1. Viết phương trình mặt phẳng có vector pháp tuyến tìm được bằng tích có hướng

Dạng 2. Phương trình mặt phẳng liên quan đến khoảng cách, góc

Dạng 3. Các bài toán liên quan đến vị trí tương đối của mặt phẳng và mặt cầu

C. Các dạng toán về phương trình đường thẳng

Dạng 1. Phương trình đường thẳng thỏa mãn các điều kiện cho trước

Dạng 2. Phương trình đường thẳng liên quan đến khoảng cách - góc

Phần 2. Vận dụng, vận dụng cao

Bài 1. Các mô hình cực trị OXYZ

Dạng 1. Bài toán tâm ti cự

Dạng 2. Các mô hình cực trị

Dạng 3. Mô hình cực trị liên quan đến vị trí tương đối với mặt cầu.

Bài 2. Ứng dụng phương pháp tọa độ hóa trong giải toán hình học không gian1 Comments

Previous Post Next Post

About