ta.png

[PDF] Rèn Nghị Luận Xã Hội Các Chủ Đề

[PDF] Rèn Nghị Luận Xã Hội Các Chủ Đề

[PDF] Rèn Nghị Luận Xã Hội Các Chủ Đề


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

1. CÁC LOẠI VĂN NGHỊ LUẬN:
Văn nghị luận là một thể loại có có truyền thống lâu đời, có giá trị và tác dụng hết
sức to lớn trong trường kì lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.
Căn cứ vào đối tượng nghị luận (đề tài), có thể chia văn nghị luận thành 2 loại
chính:
a. Nghị luận văn học: Bàn về các vấn đề văn chương - nghệ thuật như một tác
phẩm hoặc đoạn trích tác phẩm văn học, một vấn đề lí luận văn học, một nhận định văn
học sửTiêu biểu là các văn bản Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ
của dân tộc của Phạm Văn Đồng, Một thời đại trong thi ca của Hoài Thanh
b. Nghị luận xã hội: Bàn về các vấn đề xã hội - chính trị như một tư tưởng đạo lí,
một lối sống, một hiện tượng tích cực hoặc tiêu cực của đời sống, một vấn đề thiên
nhiên, môi trườngLoại này thường có 3 kiểu bài nghị luận xã hội mà học sinh THPT
phải học và thi trong chương trình: Nghị luận về một tư tưởng đạo lí, nghị luận về một
hiện tượng đời sống, nghị luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học.

 


2 Comments

Previous Post Next Post

About