ta.png

[PDF] 50 Chuyên Đề Phát Triển Đề Tham Khảo THPT Toán

[PDF] 50 Chuyên Đề Phát Triển Đề Tham Khảo THPT Toán

[PDF] 50 Chuyên Đề Phát Triển Đề Tham Khảo THPT Toán


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

1 Điểm biểu diễn số phức.

2 Hàm số logarit.
3 Đạo hàm hàm lũy thừa – Hàm mũ – logarit.
4 Phương trình mũ – Bất phương trình mũ.
5 Cấp số cộng, cấp số nhân.
6 Phương trình mặt phẳng.
7 Bài toán liên quan đến giao điểm giữa các đồ thị.
8 Tính chất tích phân.
9 Nhận dạng đồ thị hàm số.
10 Phương trình mặt cầu.
11 Góc giữa hai mặt phẳng.
12 Các phép toán cơ bản của số phức.
13 Tính thể tích khối lăng trụ đứng.
14 Thể tích khối chóp.
15 Định nghĩa, tính chất, vị trí tương đối liên quan đến mặt cầu.
16 Số phức và các phép toán.
17 Hình nón, hình trụ.
18 Phương trình đường thẳng.
19 Tìm cực trị của hàm số biết bảng biến thiên hoặc đồ thị.
20 Đường tiệm cận.
21 Phương trình và bất phương trình logarit.
22 Phép đếm – Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp.
23 Nguyên hàm.
24 Tích phân.
25 Nguyên hàm.
26 Xét tính đơn điệu dựa vào bảng biến thiên của hàm số.
27 Tìm cực trị của hàm số dựa vào đồ thị.
28 Lôgarit.
29 Ứng dụng tích phân tính thể tích vật thể tròn xoay.
30 Góc giữa hai mặt phẳng trong không gian.
31 Sự tương giao của hai đồ thị.
32 Xét tính đơn điệu của hàm số.
33 Xác suất.
34 Phương trình mũ.
35 Phép đếm.
36 Viết phương trình đường thẳng.
37 Điểm đối xứng, hình chiếu của một điểm.
38 Khoảng cách từ một điểm tới mặt phẳng.
39 Phương trình mũ và phương trình logarit.
40 Tích phân hàm ẩn.
41 Cực trị.
42 Cực trị của số phức.
43 Phép đếm.
44 Diện tích hình phẳng.
45 Phương trình với hệ số phức.
46 Phương trình mặt phẳng và khoảng cách.
47 Phép đếm.
48 Hình nón – Hình Trụ.
49 Tương giao đường thẳng, mặt phẳng, mặt cầu, cực trị.

50 Tính đơn điệu của hàm số liên kết. 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About