[PDF] 700 TRANG ĐỀ THI THỬ THPT MÔN TOÁN THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC

Có đáp án chi tiết
[PDF] 700 TRANG ĐỀ THI THỬ THPT MÔN TOÁN THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


 Câu 13. Có 3 bạn nam và 4 bạn nữ xếp thành 1 hàng ngang. Có bao nhiêu cách xếp để các bạn nam

và nữ xếp xen kẽ nhau (bên cạnh mỗi bạn nam là hai bạn nữ)

A. 121. B. 144 . C. 168. D. 201.

Câu 14. Cho hàm số y x e  2. x . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số không có điểm cực trị.

B. Hàm số chỉ có điểm cực tiểu, không có điểm cực đại.

C. Hàm số có điểm cực đại tại x  0 và đạt cực tiểu tại x  2 .

D. Hàm số đạt cực tiểu tại x  0 và đạt cực đại tại x  2 .