[PDF] Công Phá Đề Thi THPT Quốc Gia Ngữ Văn

[PDF]  Công Phá Đề Thi THPT Quốc Gia Ngữ Văn

[PDF]  Công Phá Đề Thi THPT Quốc Gia Ngữ Văn


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Mục đích yêu cầu cảu bài đọc hiểu

Nhận biết đúng, chính xác về văn bản: nhận biết về các phương thức biểu đạt, phong cách chức năng ngôn ngữ, các hình thức ngôn ngữ, biện pháp tu từ, thao tác lập luận, kiểu liên kết hay các lỗi diễn đạt... trong văn bản

Thông hiểu văn bản:

+ Xác định nội dung chính của văn bản hay một đoạn văn trong văn bản

+ Phân tích được những đặc sắc của văn bản (cách dùng từ, đặt câu, hình ảnh, biện pháp tu từ...)

+ Dựa vào nội dung văn bản để lí giải các từ ngữ, hình ảnh, chi tiết trong văn bản.

- Vận dụng (thấp, cao)

Dựa vào văn bản để giải quyết các tình huống, các vấn đề trong văn bản

Liên hệ mở rộng, thể hiện quan điểm của bản thân trước một vấn đề đặt ra từ văn bản hoặc vận dụng văn bản để đề xuất phương hướng, biện pháp giải quyết một vấn đề cụ thể của đời sống xã hội. 


CHÚNG TÔI ĐANG CHUẨN BỊ FILE DOWNLOAD. VUI LÒNG CHỜ GIÂY LÁT!

Post a Comment

Previous Post Next Post

About