[PDF] Đột Phá Điểm Số Tiếng Anh - Cô Mai Phương

[PDF] Đột Phá Điểm Số Tiếng Anh - Cô Mai Phương

Từ cùng trường nghĩa 

[PDF] Đột Phá Điểm Số Tiếng Anh - Cô Mai Phương


[PDF] Đột Phá Điểm Số Tiếng Anh - Cô Mai Phương


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Question 1. With great ______, Ben saved the company and made it begin to flourish once again.
A. sight B. glance C. vision D. eye
Question 2. The local ______is depreciating because the domestic inflation rate is too high.
A. fare B. income C. currency D. fine
Question 3. Students, children and the elderly always get a 20% discount on train ______.
A. fines B. salaries C. wages D. fares
Question 4. During the ______period, you will be paid $50 per week.
A. probation B. qualification C. application D. recruitment
Question 5. He decided to apply for a new _______ after being made redundant last month.


CHÚNG TÔI ĐANG CHUẨN BỊ FILE DOWNLOAD. VUI LÒNG CHỜ GIÂY LÁT!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX