[PDF] Tổng Ôn Từ A - Z Hóa Học 12 TYHH

[PDF] Tổng Ôn Từ A - Z Hóa Học 12 TYHH

[PDF] Tổng Ôn Từ A - Z Hóa Học 12 TYHH


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Câu 1:
Chất X có công thức cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là
A. propyl axetat. B. metyl propionat. C. metyl axetat. D. etyl axetat.
Câu 2: Etyl axetat có công thức hóa học là
A. CH3COOCH3. B. CH3COOC2H5. C. HCOOCH3. D. HCOOC2H5.
Câu 3: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2
A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.
Câu 4: Trong số các chất dưới đây, chất có nhiệt độ sôi cao nhất là
A. C2H5OH. B. HCOOCH3. C. CH3COOH. D. CH3CHO.

 


CHÚNG TÔI ĐANG CHUẨN BỊ FILE DOWNLOAD. VUI LÒNG CHỜ GIÂY LÁT!

Post a Comment

Previous Post Next Post

About