ta.png

[PDF] Tuyển Chọn 50 Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án

[PDF] Tuyển Chọn 50 Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án

[PDF] Tuyển Chọn 50 Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án

 

Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Câu I (3,5 điểm)
1.
Chỉ dùng quỳ tím, hãy phân biệt các dung dịch sau: axit axetic, etanal, natri cacbonat,
magie clorua, natri clorua.
2. Nêu hiện tượng xảy ra và viết phương trình hóa học (nếu có) cho các thí nghiệm sau:
a) Nhỏ vài giọt dung dịch HNO
3 đặc vào ống nghiệm đựng dung dịch lòng trắng
trứng.
b) Cho vào ống nghiệm 2 ml dung dịch K
2Cr2O7 (kali đicromat) thêm dần từng giọt
dung dịch hỗn hợp FeSO
4 và H2SO4 loãng.
c) Cho mẩu Na nhỏ vào cốc nước có hòa tan vài giọt dung dịch phenolphtalein.
d) Cho một thìa đường kính (saccarozơ) vào cốc thủy tinh. Nhỏ vài giọt H
2SO4 đặc
vào cốc.
3. Lên men m gam glucozơ thu được 500 ml ancol etylic 46o và V lít khí CO2 (đktc).
Biết hiệu suất phản ứng lên men rượu đạt 80% và khối lượng riêng của ancol etylic là
0,8 g/ml.
a) Tính m, V.
b) Hấp thụ toàn bộ

lít CO2 thu được ở trên vào x lít dung dịch chứa đồng thời
KOH 0,2M và NaOH 0,2M thu được dung dịch chứa 58,4 gam chất tan. Tính x.
Câu II (4,0 điểm)
1.
Hãy giải thích:
a) Khi khử mùi tanh của cá người ta thường dùng các chất có vị chua.
b) Trong đáy ấm đun nước, phích đựng nước sôi khi dùng với nước cứng thường có
lớp cặn đá vôi.
c) Nhiệt độ sôi của etanol thấp hơn axit axetic và cao hơn metyl fomat.
d) Để điều chế HCl trong công nghiệp người ta cho tinh thể NaCl đun nóng với
H
2SO4 đặc. Khi điều chế HBr lại không thể cho tinh thể NaBr tác dụng với H2SO4
đặc.

Post a Comment

Previous Post Next Post

About