ta.png

[PDF] Đề Cương Giải Tích 12 Năm 2023

 [PDF] Đề Cương Giải Tích 12 Năm 2023

[PDF] Đề Cương Giải Tích 12 Năm 2023


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


Chuyên đề 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
x1 - SỰ ĐỒNG BIẾN - NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 3
| Dạng 1.1: Tìm các khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
| Dạng 1.2: Tìm tham số m để hàm số đơn điệu trên miền xác định của nó . . . . . . . . . . . . 12
| Dạng 1.3: Tìm tham số m để hàm số y = ax+b
cx
+b
đơn điệu trên khoảng (a;b) . . . . 15
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN . . . . . . . . . . . . .  . 17
Bảng đáp án . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
x2 - CỰC TRỊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 29
| Dạng 2.4: Tìm điểm cực đại, điểm cực tiểu, giá trị cực đại, giá trị cực tiểu . . . . . . . . . . 29
| Dạng 2.5: Tìm tham số m để hàm số đạt cực trị tại điểm x = x0 cho trước . . . . . . . . . 32
| Dạng 2.6: Biện luận hoành độ cực trị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
| Dạng 2.7: Cực trị hàm trị tuyệt đối và hàm hợp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 38
Bảng đáp án . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 50
D. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 51
Bảng đáp án . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 53
x3 - GIÁ TRỊ LỚN NHẤT - NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 55
| Dạng 3.8: Tìm GTLN - GTNN của hàm số dựa vào đồ thị hoặc BBT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
| Dạng 3.9: Xác định giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn . . . . . . . 56
| Dạng 3.10: Tìm GTLN - GTNN của hàm số trên khoảng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
| Dạng 3.11: Ứng dụng GTLN - GTNN vào bài toán thực tế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
D. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Bảng đáp án . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 70 

Post a Comment

Previous Post Next Post

About