ta.png

[PDF] Hệ Thống Kiến Thức Địa Lý 12 THPT

[PDF] Hệ Thống Kiến Thức Địa Lý 12 THPT

[PDF] Hệ Thống Kiến Thức Địa Lý 12 THPT


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP
1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế - xã hội
:
a. Bối cảnh:
- Ngày 30 - 4 - 1975: Đất nước thống nhất, cả nước tập trung vào hàn gắn vết thương
chiến tranh và xây dựng, phát triển đất nước.
- Nước ta đi lên từ một nước nông nghiệp lạc hậu.
- Tình hình trong nước và quốc tế những năm cuối thập kỉ 70, đầu thập kỉ 80 diễn
biến phức tạp.
->Trong thời gian dài nước ta lâm vào tình trạng khủng hoảng.

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About